Orofacial Smärta - Var ska Patienten Skickas

Vid orofacial smärta eller andra besvär i käkar och tänder kan det som vårdgivare vara bra att ha ett flödesschema att följa för att på så sätt komma fram till möjlig orsak till patientens besvär och framförallt vart patienten kan hänvisas för bästa möjliga omhändertagande

Orofacial smärta kan orsakas av allt från infektioner till parafunktioner i form av överbelastning av tuggmuskulatur och käkleder. Samt vara av mer eller mindre akut karaktär. Dentala infektioner kan i ovanliga fall bli mycket allvarliga och kräva inläggning och kirurgiskt dränage och det är av yttersta vikt att dessa patienter identifieras och slussas till rätt vårdinstans, dessbättre är de svåra infektionerna relativt lätta att diagnostisera.

Tandrelaterad smärta

Typiska symtom är smärta vid tuggning , lokal svullnad i anslutning till en karierad tand med eller utan allmänpåverkan. Smärta från tänderna orsakas i regel av några av följande tillstånd karies, pulpit, periapikal osteit eller akut tandlossningssjukdom  - Hänvisa patienten till sin tandläkare eller tandläkarjouren

Obs! vid kraftig allmänpåverkan såsom hög feber, slöhet, Sväljningssvårigheter och i värsta fall andningspåverkan tag kontakt med Käkkirurgi jour alternativt ÖNH

Smärta från käkleder och tuggmuskulatur

I regel triggas denna smärta av tuggning, det kan samtidigt förekomma knäppningar i käklederna och ibland gapsvårigheter. Smärtan förläggs vanligtvis framför ena eller båda öronen och har ofta en molande karaktär: Det är inte ovanligt att dessa patienter även lider av spänningshuvudvärk, migrän, fibromyalgi och smärta från nacke och axlar. Nio av tio patienter med smärta från käkleder och tuggmuskulatur är kvinnor

Möjliga orsaker

Traumatisk artrit - om patienten tuggat på något hårt eller fått ett slag mot kontralaterala underkäken rekommenderas skonkost och nsaid preparat i 10 dagar och att patienten skall kontakta sin tandläkare om tillståndet ej vänder. Obs! ta kontakt med Käkkirurgjour om du misstänker fraktur.

Diskförskjutning utan återgång - Patienten har ofta haft knäppning i käkleden som plötsligt upphört och sedan kunde han/hon ej gapa fullt ut. Rekommenderar remiss för utredning och behandling.

Tuggmuskelmyalgi kan förekomma ensamt eller samtidigt som ovan nämda tillstånd och vid långvariga besvär från muskulaturen rekommenderas remiss för utredning och behandling.

I svåra fall kan det vara lämpligt att skicka remiss för CT och MRT käkleder parallellt med att remiss skrivs.

Differentialdiagnostik kan vara parotit, extern otit, spottsten i parotiskörteln och i vissa fall dental infektion.

Käkledsluxation - Patienten har ofta gapat stort i samband med tex. gäspning och därefter kan patienten inte stänga munnen ordentligt. Detta är vanligtvis förknippat med en intensiv smärta och om en längre tid går uppstår ofta en muskelspasm som försvårar behandling. Dessa patienter skall omhändertas så snabbt som möjligt för att man ska ha god chans att reponera käken. Reponering görs med ett stadigt tag på utsidan av tandraderna i underkäken smed sittande patient och en assistent som stabiliserar patientens huvud. Käken trycks nedåt och bakåt för att ledhuvudet skall hamna rätt i fossan. Patienten kan behöva sederas för att underlätta manövern. Om reponeringsförsök misslyckas rekommenderas kontakt med Käkkirurg jouren.

Det finns sk. habituella luxerare som gång på gång luxerar käkleden på ena eller båda sidor, vanligtvis lider dessa patienter av demenssjukdom men även mneurologiskt friska kan drabbas av detta. 

Trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi är ett besvärligt tillstånd som dessbättre är sällsynt. 6 av 100000 drabbas och detta debuterar vanligtvis efter 50 års ålder. Det är vanligare hos kvinnor och höger sida av ansiktet drabbas oftere än vänster sida. Kännetecknande för trigeminusneuralgi är intensiv kortvarig smärta som ofta utlöses av en så kallad trigger i form av tuggning, tandborstning, tal, kyla och beröring av ansiktshuden mm.

Utredning och behandling kan ske hos neurolog eller på Vårdcentral men en remiss till käkkirurg för att utesluta annan genes till smärtan rekommenderas.

Spottsten

Svullnad oftast i munbotten(Gl submandibularis utförsgång vanligtvis) typiska tecken är svullnad som kommer i anslutning till måltid för att sedan minska något mellan måltiderna - Remiss till Käkkirurg eller ÖNH